REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

INTERNETOWY SYSTEM ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c., który działa pod adresem zamowienia.frontpol.pl, prowadzony jest przez firmę Frontpol Antosz i Antosz s.c. z siedzibą 84-300 Lębork – Czołgistów 26b/28, NIP 8411664964

Administratorem danych osobowych jest firma Frontpol Antosz i Antosz s.c. z siedzibą 84-300 Lębork – Czołgistów 26b/28, NIP 8411664964

Regulamin określa zasady realizowania usług w INTERNETOWYM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c..


ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

INTERNETOWY SYSTEM ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c., służy do dokonywania zakupu frontów meblowych, przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

Dokonywanie zakupów w INTERNETOWYM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej:

- hurtownie akcesoriów meblowych

- zakłady stolarskie

- producenci mebli

- studia kuchenne

- pozostałe nie wymienione powyżej, a należące do branży stolarskiej

. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w INTERNETOWYM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. i przesłanie zamówienia.

Zamieszczone na stronach INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. ceny należy traktować jedynie jako zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny. Obowiązuje aktualny cennik Frontpol s.c.

Złożenie zlecenia jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania, wybranych operacji CNC. Frontpol s.c. nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c.

Przyjęcie przez INTERNETOWY SYSTEM ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania zamówienia do realizacji przez Klienta.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu wysłania zamówienia do realizacji.

Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. i akceptuje jego postanowienia.

INTERNETOWY SYSTEM ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobote, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Firma Frontpol s.c. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Firma Frontpol s.c. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zleceń nietypowych, o niskiej wydajności materiału. W pewnych przypadkach może także odmówić realizacji takiego zlecenia.

Zamówienia w INTERNETOWYM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Frontpol s.c. do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych w INTERNETOWYM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c.. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.


WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:

Przelewem na rachunek bankowy w indywidualnie wyznaczonym terminie

Osobiście w biurze Frontpol s.c.

Klient ma prawo wybrać jeden z następujących form dostawy zamówionego towaru:

odbiór osobisty we centrali Frontpol s.c.;

dostawa za pośrednictwem transportu Frontpol s.c.;(bezpłatny)

dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (na koszt i odpowiedzialność Klienta)

Frontpol s.c. starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie do 14 dni od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.12 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w INTERNETOWYM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. 


REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacjom nie podlegają:

Różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia frontów i nie zostały zgłoszone w ciągu 10 dni od daty dostawy. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych frontów. Uszkodzenia powstałe w transporcie obcym (w przypadku przesyłek kurierskich należy sprawdzić paczkę przy odbiorze, w razie stwierdzenia uszkodzeń należy spisać protokół szkody - jest to podstawa do wszczęcia procesu reklamacji).

Wszystkie warunki gwarancyjne oraz informacje o reklamacjach znajdują się na stronie www.frontpol.pl


OCHRONA DANYCH

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę Frontpol Antosz i Antosz s.c. z siedzibą 84-300 Lębork – Czołgistów 26b/28, NIP 8411664964 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres biuro@frontpol.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Frontpol Antosz i Antosz s.c. z siedzibą 84-300 Lębork – Czołgistów 26b/28, NIP 8411664964 zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c. w ciągu dnia,

wycofania poszczególnych produktów z oferty INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c.,

wprowadzania nowych towarów do oferty INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ Frontpol s.c.,

przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

Frontpol s.c. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Administratorem danych osobowych jest Frontpol s.c., Czołgistów 26b/28; 84-300 Lębork, posługująca się numerem NIP 841-166-49-64.

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie zamowienia.frontpol.pl

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi nasza strona internetowa i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Nasza strona internetowa będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych w celu prawidłowej obsługi zapytania i realizacji usług. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne. Do umów powierzenia danych zawartych w ramach działalności Administratora zaliczamy:

  1. Korespondencja będąca odpowiedzią na przesłanie zapytań przez formularze kontaktowe,
  2. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  3. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  4. Przesyłanie informacji o statusie zamówień złożonych w Internetowym Systemie Zamówień Frontpol s.c.

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania odpowiedzi/zamówienia/usługi etc.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: biuro@frontpol.pl lub kontakt listowny na adres: Frontpol s.c., Godętowo 2B, 84-218 Godętowo